Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Declaraţia de constituire

La 30 iunie 2014 organizațiile societății civile din R.Moldova au semnat o Declarație prin care susțin parcursul european al țarii și au lansat Platforma “Pentru Europa”.

Prin declarația de constiture a Platformei “Pentru Europa”, cele 50 de organizații semnatare cheamă societatea civilă la consolidarea în jurul unei idei naționale – pregătirea țării pentru integrare in familia europeană.

 

Declaraţia

Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declaraţii,
 

 • pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională,

 • constatând continuitatea eforturilor depuse în direcţia apropierii de Europa, însuşirii şi aplicării valorilor europene şi armonizării cu principiile, normele, standardele şi politicile Uniunii Europene,

 • înțelegând necesitatea continuării eforturilor pentru reintegrarea statului, prin identificarea unei soluţii politice viabile care să ofere tuturor cetăţenilor, inclusiv celor de pe malul stâng al Nistrului, şansa , prosperităţii, stabilităţii şi respectării drepturilor fundamentale ale omului,

 • recunoscând oportunitățile oferite de Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi încrezători în aprofundarea relaţiilor moldo-comunitare,

reafirmăm că obiectivul strategic fundamental al Republicii Moldova trebuie să fie integrarea europeană.

În această ordine de idei, solicităm Parlamentului Republicii Moldova ratificarea imediată a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și depunerea tuturor eforturilor pentru a obține statutul de țară candidat pentru aderare.

Atingerea acestui obiectiv reprezintă punctul de confluenţă al eforturilor tuturor forţelor politice, sociale, economice şi culturale, ale întregii societăţi din Republica Moldova.

Chemăm societatea civilă la consolidarea în jurul unei idei naționale – pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană!

În scopul susținerii acestei idei, semnatarii prezentei declarații lansează Platforma societății civile „Pentru Europa”, deschisă pentru toți cei care împărtășesc valorile și idealurile europene.

Platforma ”Pentru Europa” a fost creată pentru consolidarea opțiunii de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova și va contribui la promovarea valorilor europene, a beneficiilor economice, sociale, democratice și politice ale parcursului european al țării noastre.

Semnatarii prezentei declaraţii vor susţine eforturile instituțiilor publice, ale organizațiilor neguvernamentale și altor actori din societate în atingerea obiectivului european, vor monitoriza implementarea de către autorități a angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Considerăm prioritară accelerarea reformelor pentru consolidarea statului de drept, asigurarea supremației legii, combaterea corupţiei, promovarea pluralismului politic şi a alegerilor libere, respectarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, sporirea siguranţei persoanei şi familiei, edificarea unei societăți tolerante, asigurarea stabilităţii și dezvoltării economice durabile.

Chemăm instituțiile mass-media, societatea civilă și autoritățile publice să se implice activ în promovarea integrării europene a Republicii Moldova și în informarea tuturor cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european.

Chișinău, 30 iunie 2014

Lista reprezentanților societății civile care au semnat declarația de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și lansare a Platformei societății civile „Pentru Europa”:

 

 1. Platforma Naționala din Republica Moldova a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic
 2. Consiliul Național pentru Participare
 3. Consiliul Național al Organizațiilor Neguvernamentale
 4. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
 5. Asociaţia Businessului European
 6. Asociația Micului Business din Moldova
 7. Asociația de Cooperare Economică Moldo-Germană
 8. Amnesty International Moldova
 9. Centrul de Informații GENDERDOC-M
 10. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri (BPW-Moldova)
 11. Asociația Internaționala a Păstrătorilor Rîului ”Eco-TIRAS”
 12. Asociația Obștească “Eco-Răzeni”
 13. Asociația Obştească ”BIOS”
 14. Asociaţia Obştească ”Certitudine”
 15. Asociaţia Obştească ”HABITAT”
 16. Asociația Obștească ”Terra-1530”
 17. Asociația pentru Cooperare si Comunicare Democratica “DIALOG”
 18. Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova
 19. Asociația Presei Independente
 20. Asociaţia Promo-LEX
 21. BAA ”Moraru & Schidu Legal Associates”
 22. Centru de resurse Dialog-Pro
 23. Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
 24. Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”
 25. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
 26. Centrul de Drept al Femeilor
 27. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”
 28. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 29. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului – CReDO
 30. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
 31. Centrul de zi “Speranţa”
 32. Centrul Internațional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
 33. Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova ”CONTACT”
 34. Centrul PAS
 35. Centrul pentru Jurnalism Independent
 36. Centrul pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane
 37. Centrul Regional CONTACT – Bălți
 38. Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova)
 39. Centrul Republican pentru Copii si Tineret "Gutta-Club"
 40. Clubul Politic al Femeilor 50/50
 41. Fundația Est-Europeană
 42. Institutul de Politici Publice
 43. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"
 44. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
 45. Leonid Litra (M.A.), cercetător superior la Institutul de Politică Mondială
 46. Mișcarea Ecologistă din Moldova
 47. Parteneriate pentru Fiecare Copil
 48. Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova
 49. Societatea Scriitorilor Români din Basarabia
 50. Transparency International – Moldova

Această listă rămâne deschisă pentru toți cei care doresc să subsemneze.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, представители гражданского общества Республики Молдова, подписавшие  данную Декларацию:

- опираясь на приоритет построения демократического общества в Республике Молдова, основанном на верховенстве права, политическом плюрализме, разделении власти, соблюдении фундаментальных прав и свобод человека, социальной справедливости и, эффективной и функциональной рыночной экономике,

- констатируя преемственность усилий в направлении сближения с Европой, применения европейских ценностей и опыта, гармонизации принципов, правил, стандартов и политики Европейского Союза,

- понимая необходимость продолжения усилий по ре-интеграции государства путем выявления жизнеспособного политического решения, которое обеспечит всем гражданам, включая граждан левобережья, возможность процветания, стабильности и соблюдения фундаментальных прав человека,

- принимая во внимание возможности, предоставленные Соглашением об Ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом, и будучи уверенными в углублении отношений между ЕС и Молдовой,

заявляем, что фундаментальной стратегической целью Республики Молдова должна быть европейская интеграция.

Обращаемся с призывом к:

- Парламенту Республики Молдова немедленно ратифицировать Соглашение об Ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом.

- Всем государственным органам и политическим силам направить необходимые усилия для получения статуса государства-кандидата на членство в ЕС. Достижение этой цели подразумевает объединение усилий всех политических сил, социальных, экономических и культурных кругов государства и участие всего общества Республики Молдова.

- Гражданскому обществу консолидироваться вокруг национальной идеи – необходимой и всеобъемлющей подготовки страны к вступлению в Европейский Союз!

Платформа гражданского общества "За Европу" открыта для всех кто разделяет европейские ценности и идеалы. Платформа "За Европу" необходима для поддержки европейской интеграции и демократического развития Молдовы, для продвижения европейских ценностей, для продвижения экономического, социального, демократического и политического благосостояния нашей страны на пути к вступлению в Европейский Союз.

Подписавшие эту декларацию будут поддерживать усилия государственных органов, организаций гражданского общества, общественных и  политических движений для достижения европейской цели, будут осуществлять мониторинг выполнения обязательств со стороны государства по Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом.

Считаем приоритетным ускорение реформ в области укрепления верховенства закона, борьбы с коррупцией, развития политического плюрализма и свободных выборов, уважения прав человека и основных свобод, обеспечения безопасности личности, построения толерантного общества, стабильности и устойчивого экономического развития.

Призываем средства массовой информации, гражданское общество и государственные органы активно участвовать в продвижении пути европейской интеграции Республики Молдова и информировании всех граждан о преимуществах и вызовах европейского курса.

Кишинэу, 30 июня 2014

Список представителей организаций гражданского общества, которые подписали декларацию:
 

 1. Национальная Платформа Форума Гражданского Общества Восточного Партнерства
 2. Национальный Совет по Участию
 3. Национальный Совет Неправительственных Организаций Республики Молдова
 4. Национальный Совет Молодежи Молдовы
 5. Ассоциация Европейского Бизнеса
 6. Ассоциация Малого Бизнеса Молдовы
 7. Ассоциация Молдавско-Немецкого Экономического Сотрудничества
 8. Amnesty International Moldova
 9. Информационный Центр «GENDERDOC-M»
 10. Ассоциация Женщин Профессионалов и Предпринимателей  (BPW-Moldova)
 11. Международная Ассоциация Хранителей Реки «Eco-TIRAS»
 12. Общественная Организация «Eco-Răzeni»
 13. Общественная Организация «BIOS»
 14. Общественная Организация «Certitudine»
 15. Общественная Организация «HABITAT»
 16. Общественная Организация «Terra-1530»
 17. Ассоциация Сотрудничества и Демократического Общения «DIALOG»
 18. Ассоциация Внешней Политики  Республики Молдова
 19. Ассоциация Независимой Прессы
 20. Ассоциация «Promo-LEX»
 21. BAA ”Moraru & Schidu Legal Associates”
 22. Ресурсный Центр «Dialog-Pro»
 23. Центр «Parteneriat pentru Dezvoltare»
 24. Независимый Аналитический Центр «Expert-Grup»
 25. Центр Юридической Помощи для Людей с Ограниченными Возможностями
 26. Юридический Центр Женщин
 27. Центр Реабилитации Жертв Пыток «Memoria»
 28. Центр Юридических Ресурсов Молдовы (CRJM)
 29. Центр Ресурсов по Правам Человека «CReDO»
 30. Ресурсный Центр для Молодежи «DACIA»
 31. Дневной Центр «Speranţa»
 32. Международный Центр Защиты и Продвижения Прав Женщин «La Strada»
 33. Национальный Центр «CONTACT»
 34. Центр «PAS»
 35. Центр Независимой Журналистики
 36. Центр по Предупреждению Торговли Людьми
 37. Региональный Центр «CONTACT – Bălți»
 38. Региональный Центр Охраны Окружающей Среды (REC Moldova)
 39. Республиканский Центр для Детей и Молодежи «Gutta-Club»
 40. Политический Клуб Женщин 50/50
 41. Фонд «Восточная Европа»
 42. Институт Общественных Политик
 43. Институт Развития и Социальных Инициатив (IDIS) «Viitorul"»
 44. Институт по Правам Человека
 45. Леонид Литра (M.A.), старший исследователь Института Мировой Политики
 46. Экологическое Движение Молдовы
 47. Партнерство для каждого Ребенка
 48. Программа Эффективного Управления Фонда Сорос - Молдова
 49. Общество румынских Писателей Бессарабии
 50. «Transparency International – Moldova»
   

Список остается открытым для всех тех, кто желает присоединиться к декларации.


DECLARATION

We, the representatives of civil society of the Republic of Moldova, signatories of this declaration,

 • Starting from the importance of building a democratic society in the Republic of Moldova, based on  the rule of law, political pluralism, separation of powers, respect for human rights and fundamental freedoms, social equality, a functional and efficient market economy,
 • Ascertaining the continuity of all efforts in moving closer to Europe, in embracing and implementing European values and harmonizing with the European Union principles, norms, standards and policies,
 • Realizing the necessity of continuing the efforts to reintegrate the country, through identifying a viable political solution which would offer all citizens, including those from the left bank of the Nistru river the chance to prosperity, stability and respect for fundamental human rights,
 • Acknowledging the significant opportunities offered by the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova and being confident that the relations between Moldova and the EU will deepen and will rapidly advance,


Are reasserting that the fundamental strategic objective of the Republic of Moldova must be European integration.

In this context, we request the immediate ratification of the Association Agreement by the Parliament of the Republic of Moldova.

We call the Moldovan Government to make all necessary efforts for obtaining the statute of EU candidate country for accession as soon as possible.

The achievement of this goal is the confluence of all endeavors of political, social, economic and cultural forces representing the entire society of the Republic of Moldova.

We call the representatives of civil society to unite around a national idea, which is preparing Moldova for accession to the European Union.

In order to support this endeavor, the signatories of the present statement are launching the Civil Society Platform “Pro Europe”, which is open to all those who share the European values and ideals.

The “Pro Europe” Platform was created to consolidate the European integration choice and to boost the democratic development of the Moldovan society. The platform will contribute to the promotion of European values, to the understanding of economic, social, democratic and political benefits that brings the European integration.

The signatories of the present declaration will engage to support the efforts of state authorities, nongovernmental organizations and of any other actors of our society, aimed at achieving the European goal of our country. The platform’s members will closely monitor how the Government is implementing the commitments provided by the Association Agreement between the EU and the Republic of Moldova.

We consider that speeding-up the reforms is of primary importance in order to strengthen the rule of law, ensure law supremacy, fighting corruption, promoting political pluralism and free elections, respect for human rights and fundamental freedoms, enhance the individual and family safety, promoting a tolerant society and ensuring stability and a sustainable economic development.

We call the representatives of media institutions, civil society and public authorities to actively promote the European integration of Republic of Moldova and to inform all citizens regarding the benefits and challenges regarding the European course of our country.

Chisinau, June 30, 2014

The list of civil society representatives who signed the statement:
 

 1. The National Platform of the Eastern Partnership Civil Society forum
 2. The National Participatory Council
 3. The National Council of NGOs
 4. The National Council of Youth
 5. European Business Association
 6. Small Business Association
 7. Moldovan-German Economic Cooperation Association
 8. Amnesty International Moldova
 9. Information Center GENDERDOC-M
 10. The Association of Professional and Business Women (BPW-Moldova)
 11. International Association of River Keepers ”Eco-TIRAS”
 12.  “Eco-Răzeni” NGO
 13. ”BIOS” NGO
 14. ”Certitudine” NGO
 15. ”HABITAT” NGO
 16. ”Terra-1530” NGO
 17. The Association for Cooperation and Communication “DIALOG”
 18. Foreign Policy Association
 19. Association of Independent Press
 20. “Promo-LEX” NGO
 21. BAA ”Moraru & Schidu Legal Associates”
 22. Resourse Center “Dialog-Pro”
 23. Center “Partnership for Development”
 24. Independent Analytical Center ”Expert-Grup”
 25. Center for Legal Assistance for Persons with Disabilities
 26. Women Law Center
 27. Center for Rehabilitation of Victims of Torture “Memoria”
 28. Center of Legal Resources of Moldova (CRJM)
 29. Resource Center for Human Rights – CReDO
 30. Resource Center for Youth DACIA
 31. Day Center “Speranţa”
 32. International Center for Women Rights Protection and Promotion “La Strada”
 33. National Assistance Center for NGOs “CONTACT”
 34. “PAS” Center
 35. Center for Independent Journalism
 36. Center for Prevention of Human Trafficking
 37. Regional Center “CONTACT – Bălți”
 38. Regional Environmental Center “REC Moldova”
 39. Republican Center for Children and Youth "Gutta-Club"
 40. Women’s Political Club 50/50
 41. East Europe Foundation
 42. Institute for Public Policy
 43. Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul"
 44. Institute for Human Rights from Moldova
 45. Leonid Litra (M.A.), senior researcher at Institute for World Policy
 46. Ecological Movement of Moldova
 47. Partnership for Every Child
 48. Good Governance Program of Soros Foundation - Moldova
 49. The Society of Romanian Writers from Bessarabia
 50. Transparency International – Moldova
   

This list remains open for all those, who wish to sign the statement and join the “Pro Europe” Platform.

Căutare
Platforma societății civile „Pentru Europa"
Acest compartiment este realizat cu sustinerea financiară
a Programului de asistență oficială pentru dezvoltare a Republicii Slovace  -  SlovakAid

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida