Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Decizia nr. 472/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind Anul european pentru dezvoltare (2015)
Decision No 472/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the European Year f or Development (2015)
Anul publicarii: 2014
Pagini: 10
Acces: PDF , On-line
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 136, 9 mai 2014 , P. 1-9

....(1) Politica de cooperare pentru dezvoltare are ca prim obiectiv reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei, după cum este stabilit la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Combaterea sărăciei contribuie la edificarea unei lumi mai stabile, mai pașnice, mai prospere și mai echitabile, care reflectă interdependența dintre țările mai bogate și cele mai sărace.


...(11) Anul 2015 ar trebui să fie un an emblematic și esențial, întrucât este ultimul an în care se pot realiza ODM stabilite în mod colectiv, oferind astfel o oportunitate unică pentru a analiza angajamentele internaționale. Anul 2015 va fi, de asemenea, anul în care trebuie luate decizii internaționale majore privind cadrul de dezvoltare, care să înlocuiască cadrul ODM în deceniile următoare.

(12) De asemenea, anul 2015 este anul oportun pentru a prezenta rezultatele politicii de dezvoltare a Uniunii după punerea în aplicare a principiilor prevăzute în comunicarea Comisiei privind agenda schimbării.

(13) Anul 2015 va fi, de asemenea, anul în care importante evenimente internaționale vor avea loc în statele membre, cum ar fi Expoziția universală de la Milano „Să hrănim planeta: energie pentru viață”, care va oferi o ocazie deosebită pentru discuții pe tema politicilor de dezvoltare mondiale și pentru desfășurarea de activități de aducere pe larg în atenția publicului problematica dezvoltării durabile și a aspectelor legate de aceasta...

(15) Prin urmare, anul 2015 ar trebui să fie declarat „An european pentru dezvoltare” (denumit în continuare „Anul european”), pentru a oferi ocazia propice de a sensibiliza publicul larg cu privire la orientarea actuală a politicii de dezvoltare a Uniunii. Sunt necesare informații privind modul în care Uniunea orientată spre exterior poate ajuta la asigurarea durabilității la nivel mondial. Aceasta include sensibilizarea privind interdependența globală și evidențierea faptului că dezvoltarea este mai mult decât un simplu ajutor.


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect

Anul 2015 este desemnat „Anul european pentru dezvoltare” (denumit în continuare „Anul european”).

Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”.

Articolul 2 Obiective

Obiectivele generale ale Anului european sunt:

(a) de a informa cetățenii Uniunii cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii și a statelor membre, reliefând rezultatele pe care Uniunea, acționând împreună cu statele membre, le-a obținut în calitate de actor pe scena mondială și că va continua să facă acest lucru în conformitate cu ultimele discuții privind cadrul general post-2015;

(b) de a stimula implicarea directă, gândirea critică și interesul activ al cetățenilor Uniunii și al părților interesate din Europa față de cooperarea pentru dezvoltare, inclusiv cu privire la formularea și punerea în aplicare a politicilor; și

(c) de a sensibiliza publicul cu privire la avantajele cooperării pentru dezvoltare a Uniunii nu numai pentru beneficiarii asistenței pentru dezvoltare a Uniunii, ci și pentru cetățenii Uniunii, și de a atinge o mai largă înțelegere a coerenței politicii pentru dezvoltare, precum și de a promova în rândul cetățenilor din Europa și din țările în curs de dezvoltare un sentiment de responsabilitate, solidaritate și oportunități în comun într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.

Articolul 3 Măsuri

 (1)Măsurile luate pentru a se atinge obiectivele Anului european includ următoarele măsuri care pot fi organizate la nivelul Uniunii, la nivel național, regional sau local, astfel cum sunt descrise în anexă, precum și în țări partenere, în conformitate cu articolul 6 alineatul (5):

(a) campanii de comunicare pentru a difuza mesajele-cheie destinate publicului larg și unui public mai specific, mai ales tinerilor și altor grupuri-țintă esențiale, inclusiv prin mijloacele de comunicare sociale;

(b) organizarea de conferințe, evenimente și inițiative cu toate părțile interesate relevante pentru a promova participarea activă și dezbaterile și pentru a sensibiliza populația la toate nivelurile;

(c) măsuri concrete în statele membre menite să promoveze obiectivele Anului european, în special prin educația pentru dezvoltare, schimbul de informații și schimbul de experiență și de bune practici între administrațiile naționale, regionale și locale și alte organizații; și

(d) efectuarea de studii și sondaje și diseminarea rezultatelor acestora

. (2)Comisia poate identifica alte măsuri menite să contribuie la atingerea obiectivelor Anului european și poate permite ca trimiterile la Anul european și la motto să fie utilizate pentru promovarea acestor măsuri, cu condiția ca acestea să contribuie la atingerea obiectivelor respective.....

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Informaţii suplimentare

Este deja oficial, 2015 va fi Anul European pentru Dezvoltare!
2013 - Anul european al cetăţenilor
 

Căutare
Librarii online
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida