Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Raport privind punerea în aplicare a revizuirii politicii europene de vecinătate
Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review
Politica europeană de vecinătate revizuită: sprijinirea stabilizării, a rezilienței, a securității

PEV a fost revizuită în 2015 pentru a răspunde noilor provocări generate de schimbările constante din țările vecine. Raportul publicat astăzi ilustrează rezultatele aplicării unei noi abordări bazate pe diferențiere, asumarea în comun a responsabilității și flexibilitate.

Politica europeană de vecinătate (PEV) revizuită a dus la relansarea relațiilor dintre UE și țările vecine din est și din sud, cu un accent mai puternic pe stabilizare, reziliență și securitate. Acest raport comun privind punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate demonstrează că noua abordare în materie de politică asigură o mai mare asumare în comun a responsabilităților și mai multă flexibilitate prin recunoașterea aspirațiilor și diversității fiecărui partener în parte. Raportul este publicat ca urmare a revizuirii PEV, adoptată în noiembrie 2015.

„Uniunea Europeană investește mult în dezvoltarea economică, în stimularea rezilienței, în asigurarea securității și în apărarea democrației și garantarea statului de drept în țările vecine din est și din sud. După un an și jumătate de la revizuirea politicii europene de vecinătate, am reușit să construim - în totală cooperare și în condiții de parteneriat - o abordare diferențiată cu fiecare țară în parte, care răspunde nevoilor și intereselor reale ale tuturor cetățenilor noștri”, a declarat Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene, după publicarea raportului comun.

„Am lansat o consultare amplă înainte de a actualiza politica europeană de vecinătate, iar acest raport arată modul în care punem în practică rezultatele acestei consultări: un accent mai puternic pe interesele reciproce, o mai mare diferențiere care să reflecte diversitatea partenerilor noștri, un sentiment mai puternic de asumare comună a responsabilității în materie de politică și o mai mare flexibilitate în modul în care este pusă în aplicare”, a adăugat Johannes Hahn, comisarul UE pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii.

Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate revizuite

Crizele de lungă durată și interesul geopolitic al vecinătății UE ilustrează importanța existenței unui cadru politic solid în vederea întăririi relațiilor politice și economice cu țările vecine ale Uniunii.

Raportul comun prezentat astăzi de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant confirmă rolul central al acestei politici în crearea condițiilor necesare pentru stabilizarea situației din vecinătatea UE, aceasta fiind prioritatea absolută identificată de PEV revizuită.

Revizuirea a reorientat PEV pentru a asigura o abordare diferențiată față de țările partenere bazată pe aspirațiile fiecărei țări, asumarea în comun a responsabilității, în funcție de nevoile partenerilor și de interesele UE, precum și mai multă flexibilitate privind utilizarea instrumentelor UE. Noua abordare a dat un nou impuls relațiilor UE cu țările partenere PEV, inclusiv prin negocierea și adoptarea de noi priorități ale parteneriatului și o actualizare permanentă a programelor de asociere, axând relațiile pentru următorii ani pe domeniile de interes reciproc convenite.

În baza noului cadru politic, UE acționează cu mai multă flexibilitate și sensibilitate față de partenerii săi, mobilizându-și resursele în așa fel încât să aibă un impact mai puternic în ceea ce privește punerea în aplicare a priorităților-cheie. Fondurile fiduciare au adus mai multă flexibilitate în utilizarea finanțării UE (prin Instrumentul european de vecinătate și parteneriat), obiectivul fiind acela este de a asigura furnizarea rapidă a asistenței financiare, utilizând într-o mai mare măsură combinarea surselor de finanțare și programarea comună cu statele membre. Nu în ultimul rând, printr-o mai bună coordonare cu instituțiile financiare internaționale și prin crearea unei noi rezerve de flexibilitate pentru a permite o reacție rapidă la situații de criză și în momentul schimbării circumstanțelor.

Progrese înregistrate în domenii prioritare

PEV revizuită a mobilizat un sprijin semnificativ în favoarea reformelor în următoarele patru domenii prioritare: buna guvernanță, democrația, statul de drept și drepturile omului; dezvoltarea economică ca factor de stabilizare; securitate; migrație și mobilitate.

Câteva țări partenere au luat măsuri importante, cu sprijinul UE, pentru a promova reformele privind buna guvernanță, democrația și statul de drept și drepturile omului, cu programe cuprinzătoare pentru reformarea administrației publice, combaterea corupției, consolidarea sistemului judiciar, promovarea drepturilor omului, precum și pentru încurajarea participării mai active a societății civile.

Stimularea dezvoltării economice se află în centrul contribuției UE la stabilizarea țărilor din vecinătate și este esențială pentru a dezvolta reziliența economică a partenerilor. De la această revizuire a PEV, Uniunea Europeană a depus eforturi pentru sporirea competitivității și îmbunătățirea mediului de afaceri, stimularea comerțul, sprijinirea IMM-urilor și adaptarea educației și a competențelor la nevoile economiei reale.

Politica de vecinătate pune acum mai mult accent pe aspectele legate de securitate și a adoptat o abordare globală în ceea ce privește problemele de securitate din vecinătatea sa. UE a elaborat programe de reformă în materie de securitate pentru țările vecine din est și din sud și a luat măsuri prioritare privind lupta împotriva terorismului și prevenirea extremismului violent, consolidând, în același timp, eforturile care vizează anihilarea criminalității organizate și îmbunătățirea cooperării în domeniul politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

Criza refugiaților și a migrației nereglementare rămâne o prioritate pe agenda politică și este un aspect central al colaborării UE cu țările învecinate. Această nouă viziune globală aplicată de UE include eforturile care vizează abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare în scopul reducerii acestui fenomen, promovarea migrației legale și a mobilității și gestionarea eficace a frontierelor, garantând, în același timp, dreptul cetățenilor europeni la liberă circulație în cadrul Uniunii.

Context

Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost revizuită în 2015 pentru a răspunde noilor provocări ale unei vecinătăți în constantă evoluție. Această revizuire a fost propusă în 2014 de către președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fiind salutată de statele membre ale UE. A făcut obiectul unei ample consultări publice înainte de publicarea sa în noiembrie 2015. Rezultatul a fost o politică revizuită, bazată pe principiile diferențierii, flexibilității și responsabilității, înscriindu-se în cadrul obiectivului general de stabilizare.

Raportul comun adoptat astăzi este primul raport referitor la ansamblul țărilor învecinate publicat de UE, un document de sine stătător, fără niciun set de raporturi de țară individuale. Obiectivul acestui nou stil de raport este de a oferi o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor și tendințelor din vecinătatea UE. De acum înainte, rapoartele specifice pentru fiecare țară vor fi adoptate și publicate separat, fiind programate în așa fel încât să stea la baza schimburilor politice în perspectiva reuniunilor Consiliului de asociere sau a altor evenimente organizate la nivel înalt cu partenerii respectivi.

 

 
Informaţii suplimentare

Fact Sheet Questions and Answers on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review

 
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida